Statut

Statut

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja” zwana dalej w treści niniejszego Statutu „Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Barbarą Skoczyńską-Soroko prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Sulkiewicza 9 m. 7, za numerem repertorium A nr. 4143/ 2003 przez następujących Fundatorów:

1. Archidiecezję Warszawską – jako osobę prawną Kościoła Katolickiego – reprezentowaną w celu podpisania niniejszego Statutu przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej ks. Piotra Jareckiego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, oraz

2. Prowincję Polską Zgromadzenia Księży św. Pawła–Barnabitów – jako osobę prawną Kościoła Katolickiego – reprezentowaną w celu podpisania niniejszego Statutu przez Prowincjała Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów O. Kazimierza Lorka, oraz

3. Pana Davida Thomasa, obywatela brytyjskiego legitymującego się paszportem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Nr 740217561, działającego we własnym imieniu.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (jedn. Tekst: Dz. U. 1991roku Nr 46 poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto St. Warszawa.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawować będzie Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i uczestniczyć bezpośrednio w realizacji wspieranych przez nią projektów.

§ 8

1. Fundacja będzie mogła posługiwać się w działalności własnym znakiem identyfikacji graficznej.

2. Fundacja może ustanowić odznaki i dyplomy oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji

§ 9

Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

____________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 2.
CELE FUNDACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 10

Fundacja została powołana w celach:
1. wspomaganie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
2. wspieranie i wspomaganie działalności gospodarczej prowadzonej przez małych przedsiębiorców;
3. pomoc osobom bezrobotnym;
4. świadczenie pomocy związanej z ochroną zdrowia i życia ludzkiego;
5. udzielania pomocy materialnej instytucjom realizującym cele społeczne zgodne z Etyką Katolicką oraz Nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

§ 11

Fundacja będzie realizować swoje Cele poprzez:

1. Działalność płatną w postaci:
a) udzielania pomocy finansowej na preferencyjnych zasadach osobom bezrobotnym, innym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorstwom na rozwój ich działalności (PKD 64.92.Z),

b) udzielania pomocy szkoleniowej osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą; upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii, księgowości, finansów oraz teorii organizacji (PKD 85.59.B),

c) prowadzenia działalności związanej z pośrednictwem pracy, po uzyskaniu stosownego wpisu do stosownego rejestru (PKD 78.10.Z),
d) prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu wspieranie oraz inicjowanie rozwoju przedsiębiorczości (PKD 58),

e) działalność poligraficzna związana z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (PKD 58),

f) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),

g) wynajem nieruchomości na cele szkoleniowe na własny rachunek (PKD 68.20.Z);

2. Działalność bezpłatną w postaci:
a) udzielania pomocy materialnej i finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, w postaci bezzwrotnych dotacji bądź stypendiów (PKD 64.92.Z)

b) udzielania pomocy finansowej osobom bezrobotnym, innym osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom na rozwój ich działalności, w postaci bezzwrotnych dotacji (PKD 64.92.Z),

c) udzielania pomocy szkoleniowej osobom bezrobotnym, osobom fizycznym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą (PKD 85.59.B),

d) udzielania pomocy doradczej osobom bezrobotnym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą (PKD 70.22.Z),

e) udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorstwom (PKD 70.22.Z),

f) organizowania konsultacji lekarskich oraz bezpłatnego leczenia przez lekarzy ogólnych i specjalistów, organizowania bezpłatnej pomocy lekarskiej w domu pacjenta oraz pogotowia ratunkowego (PKD 86.2),

g) prowadzenia działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),

h) działalności ambulansów wypadkowych (PKD 86.90.D),

i) szpitalnictwa (PKD 87.20.Z),

j) organizowania poradnictwa zawodowego oraz innych form pomocy społecznej pozostałej, bez zakwaterowania (PKD 88.10.Z, PKD 88.99.Z),

k) organizowania pomocy psychologicznej (PKD 85.60.Z, PKD 86.90.E, PKD 87.20.Z, PKD 88.99.Z),

l) podejmowania współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami państwowymi a także z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych oraz współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami o zbieżnych celach lub instytucjami realizującymi cele społeczne zgodne z Etyką Katolicką oraz Nauką Kościoła Rzymskokatolickiego i wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, które może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego udzielanego przez Fundację, jak również może polegać na uzyskiwaniu przez Fundację funduszy niezbędnych do realizacji wspólnych celów, z innych źródeł (PKD 94.99.Z),

m) prowadzenia działalności popularyzatorskiej mającej na celu wspieranie oraz inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym skupianie wokół idei rozwoju przedsiębiorczości przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, polityków oraz osoby życia publicznego; wspieranie rozwoju ogólnodostępnego poradnictwa dotyczącego przedsiębiorczości (PKD 94.99.Z).

____________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 3.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów o łącznej wysokości 100 000 (sto tysięcy) złotych. Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić będą:
1. ze świadczeń Fundatorów;
2. z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji czynionych przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne, fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej
3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
4. z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji;
5. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6. z dokonanych inwestycji oraz udzielonych pożyczek.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

W ramach prowadzonej działalności Fundacja zobowiązuje się do:

1. nie udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. nie przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. nie wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. nie zakupywania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

____________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 4.
ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Rada Programowa oraz Zarząd.

§ 17

1. Rada Fundatorów jest organem nadzorującym Fundację.
2. W skład Rady Fundatorów wchodzą osoby powołane uchwałą Fundatorów.
3. W skład Rady Fundatorów mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby wskazane w uchwale Fundatorów.
4. Rada Fundatorów składa się z 2 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego Rady Fundatorów.
5. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania uchwałą Fundatorów lub śmierci członka Rady Fundatorów. Ponadto członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w przypadku skazania członka Rady Fundatorów prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Rady Fundatorów:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
1. powołanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu;
2. zawieranie stosunku pracy z członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
3. wskazywanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;
4. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
5. udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
6. zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu Fundacji;
7. opiniowanie oraz zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji programów działania oraz sprawozdań finansowych Fundacji;
8. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy;
9. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 18 pkt 3 niniejszego Statutu;
10. Rada Fundatorów wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
11. Rada Fundatorów zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, przez jej Przewodniczącego nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Fundatorów może zostać zwołane na wniosek Rady Programowej lub Zarządu Fundacji. Zaproszenie na posiedzenie kierowane do członka Rady Fundatorów powinno wskazywać miejsce, czas i porządek posiedzenia. Zaproszenia na posiedzenia Rady Fundatorów oraz protokoły z odbytych posiedzeń powinny być doręczane Fundatorom.
12. Rada Fundatorów podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”.
13. Rada Fundatorów może podejmować uchwały poprzez głosowanie pisemne, bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na pisemne głosowanie albo wyrazili zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte.

§ 19

1. Rada Fundatorów może powołać jako ciało doradcze Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a. doradzanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;
b. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd Fundacji programów działania;
c. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych
z własnej inicjatywy;
3. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Radę Fundatorów lub Zarząd, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. W posiedzeniach Rady programowej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
3. Rada Fundatorów określi wysokość wartości, do rozporządzania której uprawniony jest Zarząd Fundacji, a której przekroczenie wymagać będzie każdorazowo zgody Rady Fundatorów udzielonej w formie uchwały.
4. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres każdorazowo oznaczony przez Radę Fundatorów.
5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Radę Fundatorów, upływu kadencji bądź śmierci członka Zarządu.
7. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu Fundacji. Na czas pełnienia tej funkcji ulega zawieszeniu jego członkostwo w Radzie Fundatorów. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu. [art. 20 pkt. 6 ustawy].

§ 21

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje oraz działania we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji niezastrzeżonych postanowieniami Statutu dla Rady Fundatorów, w tym w szczególności:
1. zarządza majątkiem Fundacji;
2. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, jej programów działania oraz za wyniki działalności gospodarczej;
3. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;
5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6. opracowuje program działania Fundacji;
7. przedstawia Radzie Fundatorów programy działania oraz roczne sprawozdania dotyczące działalności Fundacji;
8. występuje z wnioskiem do Fundatorów w sprawie zmian w statucie.

§ 22

Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności wymagana jest uprzednia uchwala Zarządu Fundacji.

§ 23

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali pisemnie powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 24

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

____________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 5
ZMIANY STATUTU

§ 25

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.
2. Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu podejmują jednomyślnie Fundatorzy.
3. Uchwały dotyczące zmian Statutu, wynikające ze zmieniających się przepisów, w celu dostosowania zapisów Statutu do zmieniających się przepisów podejmują Fundatorzy w drodze uchwały.

____________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Jednak połączenie nie może nastąpić, jeżeli, w jego wyniku, zmianie mogłyby ulec cele Fundacji określone w artykule 2 niniejszego Statutu.
2. Uchwałę o połączeniu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. Uchwała o likwidacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku po likwidacji oraz osobę likwidatora.
3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej działalności za rok ubiegły.

____________________________________________________________________

Podpisano w dniu 2 lipca 2014 r.:

__________________________
Działający w imieniu własnym
David Thomas

__________________________
W imieniu i na rzecz:
Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów
O. Kazimierz Lorek