Projekty

PROMOCJA MOŻLIWOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ:

Fundacja NADZIEJA zrealizowała już trzeci projekt poświęcony ekonomii społecznej. Projekt pt. „Promocja możliwości ekonomii społecznej” realizowany był w okresie od maja do grudnia 2011 roku. Był on współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt obejmował promocję i wsparcie ekonomii społecznej, a w szczególności partnerstwa międzysektorowego, poprzez organizację:
.: punktu wsparcia ES o charakterze informacyjno-doradczym,
.: seminariów poświęconych rozwojowi ES z udziałem przedstawicieli trzech sektorów,
.: szkoleń/warsztatów dla lokalnych liderów ES,
.: wydanie publikacji popularyzującej zakładanie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych.

Rozwój ES na większą skalę możliwy jest jedynie przy aktywnym wsparciu oraz współdziałaniu ze strony lokalnych instytucji, organizacji i liderów. Poziom wiedzy nt. ES jest jednak w tych środowiskach niewystarczający. Zakładane w projekcie działania promocyjno-informacyjne oraz doradcze, skierowane do konkretnych środowisk lokalnych, mają przyczynić się do zwiększenia praktycznej wiedzy w dziedzinie ES, a w efekcie do zwiększenia zaangażowania przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, administracji publicznej, biznesu oraz liderów społecznych w działania na polu przedsiębiorczości społecznej.

Adresaci projektu:
* przedstawiciele organizacji pozarządowych
* przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych
* przedstawiciele administracji publicznej
* przedstawiciele biznesu
* lokalni liderzy oraz osoby zainteresowane ekonomią społeczną

_____________________________________________

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z sukcesem

Projekt realizowany był od maja 2010 do marca 2011 roku.

Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie analizy czynników sukcesu oraz źródeł problemów wybranych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES). Szczególny nacisk położony został na identyfikację źródeł powodzenia PES, jako przedsiębiorstw, które muszą utrzymać się na rynku dzięki prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski z przeprowadzonych badań i analiz były prezentowane i dyskutowane podczas:
* panelu ekspertów w dziedzinie ekonomii społecznej
* konferencji w Płocku, Ostrołęce oraz Warszawie
* na łamach dwóch publikacji
* w trakcie szkoleń i doradztwa dla osób zainteresowanych założeniem PES (lub pracujących w PES).

Projekt był kontynuacją działań na polu ekonomii społecznej podjętych przez Fundację NADZIEJA w ramach projektu „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”.

_____________________________________________

Zdobądź wiedzę - rozwiń firmę

Fundacja NADZIEJA od czerwca 2009 do marca 2010 realizowała projekt szkoleniowy skierowany do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego pt. "Zdobądź wiedzę - rozwiń firmę".

Szkolenia miały charakter modułowy. Program szkoleń obejmował następujące, 3-dniowe moduły:
1. BUDOWA RELACJI Z KLIENTEM
2. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
3. POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA
4. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Program szkoleń opracowany został przez praktyków biznesowych, dostosowany do potrzeb i specyfiki mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wielu uczestników szkoleń dla przedsiębiorców, to osoby, które założyły swoje firmy z pomocą naszej Fundacji.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
___________________________________________

Szkolenia: rozwój umiejętności społecznych

Od czerwca do października 2009 roku Fundacja NADZIEJA, na zlecenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy, zrealizowała cykl szkoleń rozwijających umiejętności społeczne.
W projekcie wzięło udział 150 osób bezrobotnych.

Celem szkolenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez:
• zwiększenie poczucia własnej wartości,
• pokonywanie lęku przed nowymi wyzwaniami,
• eliminację negatywnego nastawienia po nieudanych próbach poszukiwania pracy,
• poznanie metod profesjonalnej autoprezentacji,
• poznanie metod aktywnego poszukiwania pracy,
• określenie ścieżki rozwoju uczestników szkoleń.

Szkolenia składały się z następujących modułów:
.: Automotywacja
.: Skuteczna komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
.: Zarządzanie zmianą
.: Metody aktywnego poszukiwania pracy

Nowatorskim elementem projektu był coaching kariery, którego głównym celem było wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z uczestników. Coaching kariery pozwala obiektywnie i rzetelnie ocenić sytuację danej osoby oraz wskazać możliwości i zagrożenia w kreowaniu przyszłości zawodowej.

Podczas sesji coachingowych uczestnicy pracowali nad zagadnieniami, takimi jak:
• tworzenie strategii rozwoju kariery,
• identyfikacja ograniczeń, mocnych i słabych stron,
• wyznaczanie krótko- i długoterminowych planów zawodowych,
• networking w budowaniu kariery,
• marketing własnej osoby na rynku pracy.
_____________________________________________________________________

Od kwietnia do maja 2008 roku Fundacja realizowała projekt „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”.


____________________________________________________________________

 

Fundacja NADZIEJA we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą realizowała na terenie województwa mazowieckiego projekt szkoleniowo-doradczy dla kobiet pt. Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet.

Projekt skierowany był do kobiet, które:
• ukończyły 30 rok życia,
• posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
• są bezrobotne lub chcą zmienić pracę (planują założyć własną firmę).
____________________________________________________________________

 

Od lipca 2006 roku Fundacja NADZIEJA realizuje projekt szkoleniowy dla 300 osób bezrobotnych planujących założyć własną firmę. Szkolenie organizowane jest na zlecenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
Weźmie w nim udział ponad 300 osób, które na zakończenie szkoleń będą mogły ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności.
____________________________________________________________________

 

Do realizacji projektu Fundacja NADZIEJA wraz z Instytutem Maszyn Matematycznych stworzyła Konsorcjum na rzecz przedsiębiorczości.
W warsztatach aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości, marketingu, biznes planu oraz księgowości wzięło udział 360 osób bezrobotnych. Uczestniczyli oni również w kursie komputerowym.
Szkolenie miało na celu przygotowanie do trudnej i odpowiedzialnej roli bycia przedsiębiorcą. Kończyło się złożeniem wniosku o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do UP.
____________________________________________________________________

NADZIEJA DLA BEZROBOTNYCH

Projekt skierowany był do 80 osób długotrwale bezrobotnych. Składał się z cyklu szkoleń oraz indywidualnego doradztwa psychologicznego i biznesowego.
Projekt był współfinansowany ze środków programu przedakcesyjnego UE Phare 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przeprowadzony został od stycznia do sierpnia 2005 roku.