O fundacji

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności.

Życzymy, by niezwykły czas 
Narodzenia Pańskiego 
był źródłem refleksji, 
nadziei i wiary. 

A nadchodzący 
Nowy Rok  2021
był pełen  życzliwości,  
radości i szczęścia.

 

 Zespół
Fundacji NADZIEJA

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

to ratunek przed katastrofą demograficzną

Zachęcamy do lektury naszego artykułu o sposobach przeciwdziałania kryzysowi demograficznemu, który zagraża polskiemu społeczeństwu: 

Jak pomagać?

O NAS

Fundacja Nadzieja działa od 2003 roku. Od samego początku pomaga osobom bezrobotnym w  zakładaniu własnych działalności. Dzięki naszej pomocy powstało 1100 rodzinnych firm, a ponad 2200 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń biznesowych.  Wartość wszystkich przeprowadzonych przez nas projektów wsparcia wyniosła 5 939 800 złotych

Udzielamy także doraźnej pomocy SOS rodzinom wielodzietnym zmagającym się ze skrajnie trudną sytuacją materialną.  Inicjujemy nowy model wsparcia: budzimy aktywność i ludzką wrażliwość w lokalnych społecznościach, zwłaszcza we wspólnotach parafialnych.

Obecnie naszą główną działalnością jest program pomocy stypendialnej dla utalentowanej i pracowitej młodzieży z bardzo ubogich rodzin.

POMOC STYPENDIALNA

Wspierając młodych, pomagamy w kształtowaniu aktywnych, proprzedsiębiorczych postaw wobec życia. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia pozwolą tym wspaniałym dzieciakom rozwijać własne pasje, podniosą ich samoocenę, a w efekcie zaowocują wyborem właściwych dróg życiowych. 

POMOC SOS

Pomagamy rodzinom wielodzietnym znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji przekazując rzeczową i finansową pomoc SOS

Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i rodzin wielodzietnych, przywrócenie im godności i możliwości nauki i pracy to wielkie zadanie dla lokalnych społeczności, szczególnie wspólnot parafialnych.

Fundacja NADZIEJA zainicjowała budowę nowego modelu wsparcia dla rodzin wielodzietnych znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji poprzez budzenie aktywności i ludzkiej wrażliwości w lokalnych społecznościach, a zwłaszcza we wspólnotach parafialnych.

Nieocenione są wszelkie działania związane z pomocą dla dzieci z rodzin wielodzietnych wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa. Ma to kluczowe znaczenie w obliczu katastrofy demograficznej Polski.

POMOC BEZROBOTNYM

Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej / firmy zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji pt. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Pomagamy osobom  bezrobotnym w zakładaniu własnych rodzinnych firm. Ponad 2200 osób skorzystało z naszego programu wsparcia. W efekcie przeprowadzonych przez nasz szkoleń powstało ponad 1140 rodzinnych przedsiębiorstw.

HISTORIA I MISJA

Fundacja NADZIEJA została założona w grudniu 2003 roku przez ks. bp. Piotra Jareckiego, o. Kazimierza Lorka i Davida Thomasa.

Idea powstania Fundacji zrodziła się w... niebie. Spotkanie ks. bp. P. Jareckiego z D. Thomasem na pokładzie samolotu dało początek Fundacji NADZIEJA. Podczas dyskusji na temat niezwykle trudnej sytuacji osób bezrobotnych w Polsce, zaczęła rodzić się koncepcja powołania organizacji pomagającej osobom bezrobotnym, promując wśród nich oddolną przedsiębiorczość.

Inspiracją dla Fundacji NADZIEJA stały się sukcesy angielskiej organizacji Prince’s Trust, założonej przez księcia Karola. Fundacja ta pomaga osobom bezrobotnym i młodzieży z Wielkiej Brytanii. Jednak to osoby zgłaszające się do Fundacji NADZIEJA pomogły stworzyć program działania, który jest skuteczny i jednocześnie odpowiada ich oczekiwaniom oraz polskim realiom.
_____________________________________________________________________

W początkowym okresie istota działania Fundacji opierała się na trwałym i bezpośrednim związku z osobą lub firmą, której udzielona została pomoc merytoryczna i organizacyjno-prawna. Wybranym kandydatom na mikroprzedsiębiorców udzielane były nieoprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności.

Fundacja udzieliła pomocy osobom, które nie mogły liczyć na wsparcie finansowe z żadnego innego źródła. Dla banków nie posiadały one wiarygodności finansowej, a dla instytucji pomocowych (fundusze rozwoju przedsiębiorczości, urzędy pracy) nie były w stanie przedstawić żadnych zabezpieczeń. Większość z tych osób była już zadłużona i bezrobotna od jakiegoś czasu. Fundacja postanowiła dać im szansę - zainwestować w ich pomysł, zaangażowanie, uczciwość. W większości przypadków była to słuszna decyzja.

W sumie Fundacja udzieliła 14 pożyczek na łączną kwotę 185 tys. złotych. Większość pożyczek spłacana była w terminie, a założone dzięki nim firmy prosperują coraz lepiej.

Pod koniec 2006 roku, decyzją Rady Fundatorów, wszystkie pożyczki zostały umorzone.
_____________________________________________________________________

W październiku 2004 roku Fundacja NADZIEJA otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

W maju 2005 roku Fundacja została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek szkoleniowych Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

W czerwcu 2005 roku nasza organizacja została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

_____________________________________________________________________

W 2014 roku Fundacja otrzymała główną nagrodę POZYTYWISTA ROKU w kategorii Ekonomii Społecznej.

_____________________________________________________________________

Misją Fundacji NADZIEJA jest pobudzanie, wspomaganie i promowanie rozwoju oddolnej przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród osób bezrobotnych, które nie mogą liczyć na pomoc z żadnego innego źródła.

Dzięki wsparciu Fundacji osoby aktywne i twórcze, które mają pomysł na własną działalność gospodarczą o nie dużej kapitałochłonności, mogą wcielić go w życie i zapewnić sobie i swoim rodzinom lepszą przyszłość.

Szczególny nacisk kładziemy na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Polska wyróżnia się niechlubnie na tle innych państw europejskich pod względem struktury bezrobocia; spośród ponad 2,5 mln. osób bezrobotnych ponad 60% stanowią długotrwale bezrobotni (ponad dwa lata). Naszą misją jest dotarcie do nich i pomoc w powrocie do aktywności zawodowej poprzez stworzenie własnego miejsca pracy.

Fundacja wspiera ludzką kreatywność udzielając również pomocy utalentowanej młodzieży z biednych rodzin, która pomimo bardzo trudnej sytuacji materialnej, nie tylko osiąga świetne wyniki w nauce, ale również rozwija swoje talenty i udziela się w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

Działamy w myśl zasady, że nie można pozostać obojętnym wobec wartościowych młodych osób, którym czasami potrzeba naprawdę niewiele, aby mogły z powodzeniem realizować swoje życiowe pasje. Wierzymy, że pomagając im "za młodu" dajemy im szansę, aby w przyszłości nie zasiliły szeregów bezrobotnych; aby rozwijały się w kierunku zgodnym z ich zainteresowaniami i znalazły satysfakcjonującą je pracę.