News

Sylwetki nowych stypendystek Fundacji na rok szkolny 2018/2019

Sylwetki nowych stypendystek Fundacji na rok szkolny 2018/2019

Obydwie uczennice uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Kinga to uczennica klasy I b, o profilu matematyczno-przyrodniczym.
Kinga pochodzi z niezamożnej rodziny, w której średni dochód na osobę wynosi 714,36 zł.
Już w gimnazjum, Kinga była bardzo dobrą i wzorową uczennicą, co potwierdzają liczne dyplomy, wyróżnienia i dyplomy uznania.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,83.

Jej pracowitość, sumienność i kreatywność zostały zauważone i docenione przez Starostę Powiatu Sierpeckiego, co potwierdza otrzymanie tytułu „Niezwykły Uczeń”.
Kinga to uczennica wzorowo wypełniająca swoje obowiązki,o wysokiej kulturze osobistej, ma nieoceniony wpływ na życie klasy. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, biorąc udział w konkursach. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talenty. Wiedza Kingi znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jej samodzielnej pracy i poszukiwań. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę.
Jest bardzo zdolna, ambitna i pracowitą uczennicą. Bardzo lubiana przez rówieśników, sympatyczna, nigdy nie odmawia pomocy w nauce innym.
Uczennicę tę cechuje ogromne poczucie odpowiedzialności, pracowitość, zapał i determinacja. Jest wrażliwa, otwarta na ludzi i świat.

Kolejną stypendystką jest Paulina – uczennica klasy III, o profilu biologiczno-chemicznym.
Paulina pochodzi z niezamożnej rodziny składającej się z sześciu osób. Posiada trójkę rodzeństwa. Dochód, do którego brani są pod uwagę rodzice oraz uczennica, na jedną osobę wynosi 644,31 zł. Paulina Jeżewska nie otrzymuje żadnych stypendiów socjalnych.
Już od pierwszej klasy liceum była uczennicą osiągającą wysokie wyniki w nauce, otrzymywała świadectwo z wyróżnieniem za wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,1.
Dała się poznać jako uczennica wzorowo wypełniająca swoje obowiązki. Cechuje ją pracowitość, inteligencja, sumienność, kreatywność, ale również skromność. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy oraz szkoły. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, biorąc udział w licznych konkursach oraz zawodach sportowych. Paulina jest wszechstronnie uzdolniona i ambitna. Potrafi wykonywać piękne ozdoby, wykorzystując do tego znajomość różnych technik. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talenty.
Duży zakres wiedzy, którą posiada, wynika z jej samodzielnej pracy i poszukiwań. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. Jej zainteresowania związane są z nauką przedmiotów biologicznych.
Często też pomaga koleżankom i kolegom w trudnościach w nauce, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom. Uczennicę cechuje również ogromne poczucie odpowiedzialności, pracowitość, zapał i determinacja. Jest wrażliwa, otwarta na ludzi i świat.

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *